Februari 2020 – Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB hade en produktion på 6,68 GWh eller 6 683 257 kWh. Prognosen för månaden låg på  4,25 GWh eller 4 254 887 kWh. Totalt ligger produktionen efter två månader 39% över prognos med 14,31 GWh mot den totala årliga produktionen på ca 50 GWh.

Driftstörningarna har varit relativt blygsamma, under månaden, och ett av verken, i Mungserödsparken, står fortfarande still. Slättens Vinds egna verk har producerat mycket bra och där har driftstörningarna inte påverkat resultatet nämnvärt. Vissa ledningsarbeten har skett, ute vid verken, och detta har påverkat resultatet med ett antal kWh liksom några dagar med isbildning på vissa verks rotorblad.

Under månaden har vi fortsatt lobba stenhårt för att påverka våra riksdagspolitiker och tisdagen den 25 februari hade vi besök av Mattias Bäckström Johansson (SD). Mattias är SD´s politiske energitalesperson och vi hade mycket bra diskussioner, under några timmar, och han förstod hur allvarlig situationen är för alla med äldre verk. Under månaden har vi också haft telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och Rickard Norin (C).  Elcertifikaten skulle vara det styrmedel som banker och privata investerade skulle kunna hålla sig till, under de 15 år de var utlovade, men så kommer det inte att bli.  Priset har, under årens lopp, varierat mellan ca 40 öre ner till dagens ca 1 öre och kommer troligtvis att hamna på 0 öre inom kort. Alla vi som nu sitter med stora lån och trodde på våra politiker kan nu bara konstatera – Vi blev grundlurade!

Slättens Vind AB har gjort allt som står i vår makt att påverka och just nu planerar vi för ytterligare möte och nu med vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti. Slättens Vind AB undrar också vara alla ägare till äldre verk finns och om ni inte förstått allvaret i det som nu håller på att ske.

Leif Olsson

VD Slättens Vind AB

Leif@Slattensvind.se
0512 – 334 30

076 77 103 78

www.slattensvind.se

 

Januari 2020 – Resultat – Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% över förväntad prognos och det innebär en total produktion på 7,63 GWh. Priserna på el och certifikat är säkrade sen tid tillbaka och vi kommer inte bli påverkade av raset på elpris och certifikat.

Tillgängligheten har varit god under månaden, med några undantag. Under månaden har Vattenfall gjort ledningsarbeten vid två tillfällen och detta har stoppat produktionen på 7 av våra verk under cirka 159 timmar. Fyra av verken kom inte igång som de skulle efter ledningsarbetet samtidigt som ledningsarbetet låg i anslutning till en helg. I dialog med Vattenfall ser Slättens Vind AB inte att ledningsarbeten ligger i anslutning till helger p g a att vissa servicebolag inte har helgjour. Produktionsförlusten ligger, för dessa driftstopp, på ca 200 000 kWh. Utöver detta har ett av verken i Mungseröd tagits ur drift p g a problem med växellåda. Lite osäkert när den produktionen kommer igång igen.

Slättens Vind AB vill återigen påminna om det som kommer att hända inom kort, katastrofen med elcertifikaten. Under de senaste 9 åren har elcertifikaten hamnat på en genomsnittlig ersättning per kWh på ca 17 öre och inom kort ligger den ersättningen under 1 öre. Slättens Vind AB har haft åtskilliga telefonmöten och personliga möten med riksdagsledamöter för att få dem att förstå vad som är på gång. Vecka 5 hade Slättens Vind AB telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och under vecka 6 kommer diskussioner att tas upp med Infrastrukturminister Anders Ygeman.  Slättens Vind AB har även bokat in möte med Mattias Bäckström Johansson (SD) och möte kommer också att bokas in med Patrik Engström (S).

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camilla är en av de 5 som sitter med i arbetsutskottet under Anders Ygemans ledning i Infrastrukturdepartementet. Under 3 timmar satt vi och diskuterade och presenterade hur vi med äldre vindkraftverk har det och under vilka ekonomiska villkor vi lever.

Elcertifikaten har i snitt genererat ca 17 öre/kWh och om det pris som indikeras just nu kommer att gälla blir det en mycket tuff resa framöver. Gruppen som, under en längre tid arbetat intensivt med att få politikerna att förstå allvaret, fick Camilla att komma till en större förståelse och detta genom att få verkligheten presenterad för sig på ett konkret, tydligt och begripligt sätt.

Gruppen erbjöd sig också att vara referensgrupp till den arbetsgrupp som finns under Anders Ygeman. Nästa steg är att träffa Lars Hjälmered( M) och även Mattias Bäckström Johansson (SD). Innan har vi haft telefonmöten med alla i gruppen förutom Lorenz Tovatt (MP) och vi har även haft telefonkonferens med och träffat Rickard Nordin(C).

Ni som läser detta och har äldre verk kan ju börja fundera på hur ekonomin slår mot just Er. Från 17 öre/kWh ner till 1-4 öre är steget stort.

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB

Resultat 2019

Totalt blev produktionen, för Slättens Vind AB, 46, 5 GWh mot prognos 50,0 GWh. Det är ca 7 % lägre än prognos, men 1,1 GWh bättre än under 2018. Generellt sett har prisbilden successivt blivit, trotts att det varit prisbindningar sedan lång tid tillbaka, bättre och detta tack vare ett högre Elcertifikatspris.

Två negativa saker som påverkar årets resultatet är de lagergenomgångar som vi haft under december 2019 på våra två Skagernverk, med ca 0,35 GWh i driftsförlust,  och Stenbrona Vindpark AB, lagerbyte under november, med 0,30 GWh. Tillgängligheten har, på de flesta verk, varit positiva och Slättens Vind AB ser fram emot 2020 med tillförsikt.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Infrastrukturdepartementets arbetsutskott – Camilla Brodin

Som ni säkert läst och sett har Slättens Vind AB tagit en mycket aktiv del i att påverka utgången av Elcertifikatsdiskussionerna. Ni som har äldre verk och inte förstått vilken katastrof som närmar sig, genom att Elcertifikaten kommer att “spädas ut” som saften i ett glas, kommer att upptäcka detta under 2020.

Om inte systemet stängs omgående kommer alla med äldre verk att få det mycket kämpigt, ytterligare ett antal år. Motsatser är de som nu bygger nytt och får del av ett system som de inte behöver. Till detta kommer utländska pensionsstiftelser att få tillgång till svenska skattepengar och det var nog inte intentionen från början.

Slättens Vind AB vill sätta stopp för att pengar, som skulle gått till pionjärerna i vindkraftbranschen, går till pensionsstiftelser utomlands genom att träffa alla i Infrastrukturdepartementets arbetsgrupp. Den 9 januari kommer Slättens Vind AB att träffa Camilla Brodin och lägga fram fakta på hur detta påverkar oss som varit med och byggt upp de första 18 TWh.

Slättens Vind AB  är övertygad om att ALLA med äldre verk ser Elcertifikaten som en förutsättning för att gå vidare med nya investeringar, om inte kommer de första 18 TWh att sakta men säkert försvinna bort.

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

December 2019 – Resultat

December månad började och avslutades mycket positivt, men som helhet blev månadsresultatet lägre än prognos. Slättens produktion uppgick till 4,77 GWh mot förväntad 5,77 GWh. Under månaden gjordes en lagerinspektion på våra två verk i Skagern, med positivt resultat, och detta påverkar totalproduktionen negativt med 0,36 GWh. I övrigt har Mungserödsparken haft stora driftstörningar på ett av verken som påverkat Slättens Vind AB negativt.

2019 års produktion presenterar i nästa inlägg.

Önskar alla en God Fortsättning på det nya året!

Elcertifikaten – Hur vi påverkar och försöker få förståelse!

Nu är det klart med Camilla Brodin (KD). Camilla sitter med i den arbetsgrupp som diskuterar och tar beslut kring de så viktiga elcertifikatspengarna som vi alla, med äldre verk, är så beroende av. Övriga i arbetsgruppen kommer vi att träffa, personligen, framöver och detta som ett komplement till de telefonmöten vi haft. Du som har äldre verk och vill stötta oss i vårt arbete får gärna höra av dig. Vi var med och byggde upp det som nu många tar för självklart och vi blev lovade att staten skulle gå in och subventionera i 15 år och det hoppas Slättens Vind AB att det löftet står fast. Vi vill inte bara sitta på läktaren och se på när andra gör jobbet, vi vill vara med och påverka. Vad vill du?

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB

Aktiekurser och information från Swedbank

Som ni har märkt, sedan en tid tillbaka, har inte Swedbank publicerat kurser och tillgångar som ligger i ägandet av Slättens Vind AB. Varför de valt att inte göra detta har jag inte fått något svar på och hoppas banken ändrar sin policy. Min förhoppning är att alla som har aktier i Slättens Vind AB ifrågasätter förfarandet och på så vis påverkar banken att gå tillbaka och publicerar kurs och belopp.

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB

November 2019 – Resultat

November månads prognos låg på 5,75 GWh och utfallet blev 3,83 GWh d v s 67 % av prognos. Tillgängligheten har varit relativt god under månaden med driftstörningar på 0,15 GWh. Målet är att få ner driftstörningarna till 0.
Vädermässigt har månaden inte bjudit på de sedvanliga höststormarna som ofta besöker Sverige vid denna årstid och totalt sett har det blåst under det normala. Hittills under 2019 är resultatet, vindmässigt, 94 % av prognos och detta kan jämföras med 2018 då vi låg på 90 % efter 11 månader.

Önskar alla en trevlig 2:a Advent!

Leif Olsson
Vd
Slättens Vind AB

Elcertifikaten och vad som händer

Slättens Vind AB har haft ett personlig möte med Rickard Nordin (C) och återigen tagit upp elcertifikatens betydelse för alla ägare till äldre verk. Vi kräver inget annat än att det som lovades när verken byggdes ska hållas. Vi kommer att träffa Lars Hjälmered för ett personligt möte inom kort. Utöver detta sker ett informationsutbyte med andra i arbetsgruppen och ansvarig minister.