Juli 2020-Resultat

Juli månad överträffade alla förväntningar! Under året ligger produktionen 27,3% över prognos och juli blev resultat 27,7% bättre än förväntat. Totalt har Slättens Vind AB producerat 33,5 mot prognos 26,3 GWh.

Göbyn har haft problem och där var det en 50% produktionsförlust och i Mungserödsparken är två av verken tagna ur drift sedan ett antal månader tillbaka.

Leif Olsson

VD

Juni 2020 – Resultat

Juni månad blev produktionsmässigt 21% lägre än prognos. Under månaden producerade Slättens Vind AB 2,37 GWh mot prognos 3,0 GWh. Årets 6 första månader har varit mycket gynnsam och produktionen ligger 27% över prognos. Övrig information som har påverkat produktionen: I Mungserödsparken producerar inte två av de verk som finns där p g a maskinproblem. Ett av våra Skagernverk har haft översyn och tappat ca 50 000 kWh, men i övrigt har allt flutit på enligt plan.

Slättens Vind AB önskar alla en fortsatt bra sommar!

Leif Olsson

VD

Maj 2020 – Resultat

Maj månad blev,vindmässigt, normal trots att våra två Skagernverk inte producerat, ca 14 dagar, p g a byte av generatorlager. Totalt under månaden har Slättens Vind AB haft en produktion på cirka 3,1 GWh mot prognos 3,0 GWh. Under året ligger vi ca 7 GWh över prognos och under de 5 första månaderna av 2020 har vi haft en produktion på cirka 27 GWh. Prognosen på helår ligger på cirka 50 GWh.

Utöver de generatorlagerreparationer vi haft står 2 av 6 verk i Mungserödsparken stilla där vi äger 25 % av ett verk och tar in 4,17 % av hyresutbetalningarna från driftbolaget. Priset på producerad el är mycket låg och det vi producenter kan hoppas på är en torr och varm sommar.

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

 

Årsredovisningen 2019 ligger nu ute

Årsredovisningen för 2019 finns nu under Finansiell information 2019 och på årsstämma 2020.

April 2020 – Resultat

Ytterligare en mycket positiv produktionsmånad för Slättens Vind AB där prognosen överträffades med 28,24%. Totalt under månaden producerades 4 526 942 kWh. Årets fyra första månader har verken producerat 24 415 988 kWh som är 28,13% över prognos och cirka hälften av årets totala produktion. Driftstörningarna har varit begränsade i de verk vi själva administrerar.

 

Årsstämman är framflyttad

Styrelsen i Slättens Vind AB har lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och flyttat fram årets stämma, från den 23 april till den 8 juni. Platsen är densamma d v s Vara Folkhögskola men vi kommer inte att erbjuda något samkväm innan stämman. Social distansering kommer att genomsyra mötet vid registrering och inne i lokalen. Alla andra rekommendationer som myndigheterna har förespråkat kommer vi att följa och vi sätter ett tak vid 49 personer i lokalen, som det ser ut idag. Vi kan inte förutse vad som kommer att ske i morgon, men om det sker förändringar kommer det ut ny information på hemsidan.

Slättens Vind AB

Leif Olsson

VD

Mars 2020 – Resultat

2020 har börjat mycket bra med en produktion på 19 945 514 kWh mot prognos 14 266 385 kWh, ett produktionsöverskott på 5 679 229 kWh. Mars månads produktion slutade på 5 630 664 kWh mot prognos 4 004 599 kWh. Driftsstörningarna har inte varit långvariga förutom det verk som nu står still i Munkserödsparken p g a växellådeproblem. Elcertifikatsdiskussionerna med berörda myndigheter och riksdagspolitiker fortsätter och nu har ett remissvar på lagförslag 2011-1200 skickats till Energimyndigheten, de riksdagspolitiker vi haft personliga möten och telefonmöten med samt till Energi och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Vi har mycket svårt att acceptera att politikerna inte förstår vem som byggt upp det Svenska fossilfria samhället och lyssnar på det vi framfört. Priset har gått från i snitt, de senaste 13 åren, 18 öre kWh till dagens pris på 1-2 öre kWh. Slättens Vind AB ser dock på de möjligheter som finns för att hitta nya vägar och nya möjligheter att”förädla” den  produktion som vi har.

April månad har startat bra och de dagar vi kan se framför oss gör ingen vindkraftägare besviken, vindmässigt.

Vill passa på att önska alla en

Glad Påsk!

Leif Olsson

VD

Slättens Vind AB

Februari 2020 – Resultat + Elcertifikat information

Februari månads produktion har varit mycket över förväntan  d v s 57% över prognos. Slättens Vind AB hade en produktion på 6,68 GWh eller 6 683 257 kWh. Prognosen för månaden låg på  4,25 GWh eller 4 254 887 kWh. Totalt ligger produktionen efter två månader 39% över prognos med 14,31 GWh mot den totala årliga produktionen på ca 50 GWh.

Driftstörningarna har varit relativt blygsamma, under månaden, och ett av verken, i Mungserödsparken, står fortfarande still. Slättens Vinds egna verk har producerat mycket bra och där har driftstörningarna inte påverkat resultatet nämnvärt. Vissa ledningsarbeten har skett, ute vid verken, och detta har påverkat resultatet med ett antal kWh liksom några dagar med isbildning på vissa verks rotorblad.

Under månaden har vi fortsatt lobba stenhårt för att påverka våra riksdagspolitiker och tisdagen den 25 februari hade vi besök av Mattias Bäckström Johansson (SD). Mattias är SD´s politiske energitalesperson och vi hade mycket bra diskussioner, under några timmar, och han förstod hur allvarlig situationen är för alla med äldre verk. Under månaden har vi också haft telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och Rickard Norin (C).  Elcertifikaten skulle vara det styrmedel som banker och privata investerade skulle kunna hålla sig till, under de 15 år de var utlovade, men så kommer det inte att bli.  Priset har, under årens lopp, varierat mellan ca 40 öre ner till dagens ca 1 öre och kommer troligtvis att hamna på 0 öre inom kort. Alla vi som nu sitter med stora lån och trodde på våra politiker kan nu bara konstatera – Vi blev grundlurade!

Slättens Vind AB har gjort allt som står i vår makt att påverka och just nu planerar vi för ytterligare möte och nu med vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti. Slättens Vind AB undrar också vara alla ägare till äldre verk finns och om ni inte förstått allvaret i det som nu håller på att ske.

Leif Olsson

VD Slättens Vind AB

Leif@Slattensvind.se
0512 – 334 30

076 77 103 78

www.slattensvind.se

 

Januari 2020 – Resultat – Elcertifikat

Januari månads produktion har varit exceptionellt bra! Slättens Vind AB´s verk har producerat 27% över förväntad prognos och det innebär en total produktion på 7,63 GWh. Priserna på el och certifikat är säkrade sen tid tillbaka och vi kommer inte bli påverkade av raset på elpris och certifikat.

Tillgängligheten har varit god under månaden, med några undantag. Under månaden har Vattenfall gjort ledningsarbeten vid två tillfällen och detta har stoppat produktionen på 7 av våra verk under cirka 159 timmar. Fyra av verken kom inte igång som de skulle efter ledningsarbetet samtidigt som ledningsarbetet låg i anslutning till en helg. I dialog med Vattenfall ser Slättens Vind AB inte att ledningsarbeten ligger i anslutning till helger p g a att vissa servicebolag inte har helgjour. Produktionsförlusten ligger, för dessa driftstopp, på ca 200 000 kWh. Utöver detta har ett av verken i Mungseröd tagits ur drift p g a problem med växellåda. Lite osäkert när den produktionen kommer igång igen.

Slättens Vind AB vill återigen påminna om det som kommer att hända inom kort, katastrofen med elcertifikaten. Under de senaste 9 åren har elcertifikaten hamnat på en genomsnittlig ersättning per kWh på ca 17 öre och inom kort ligger den ersättningen under 1 öre. Slättens Vind AB har haft åtskilliga telefonmöten och personliga möten med riksdagsledamöter för att få dem att förstå vad som är på gång. Vecka 5 hade Slättens Vind AB telefonmöte med Lars Hjälmered (M) och under vecka 6 kommer diskussioner att tas upp med Infrastrukturminister Anders Ygeman.  Slättens Vind AB har även bokat in möte med Mattias Bäckström Johansson (SD) och möte kommer också att bokas in med Patrik Engström (S).

Leif Olsson

Vd Slättens Vind AB

Möte med Camilla Brodin (KD) kring Elcertifikaten

Torsdagen den 9 januari hade Slättens Vind AB besök av riksdagsledamoten Camilla Brodin (KD). Camilla är en av de 5 som sitter med i arbetsutskottet under Anders Ygemans ledning i Infrastrukturdepartementet. Under 3 timmar satt vi och diskuterade och presenterade hur vi med äldre vindkraftverk har det och under vilka ekonomiska villkor vi lever.

Elcertifikaten har i snitt genererat ca 17 öre/kWh och om det pris som indikeras just nu kommer att gälla blir det en mycket tuff resa framöver. Gruppen som, under en längre tid arbetat intensivt med att få politikerna att förstå allvaret, fick Camilla att komma till en större förståelse och detta genom att få verkligheten presenterad för sig på ett konkret, tydligt och begripligt sätt.

Gruppen erbjöd sig också att vara referensgrupp till den arbetsgrupp som finns under Anders Ygeman. Nästa steg är att träffa Lars Hjälmered( M) och även Mattias Bäckström Johansson (SD). Innan har vi haft telefonmöten med alla i gruppen förutom Lorenz Tovatt (MP) och vi har även haft telefonkonferens med och träffat Rickard Nordin(C).

Ni som läser detta och har äldre verk kan ju börja fundera på hur ekonomin slår mot just Er. Från 17 öre/kWh ner till 1-4 öre är steget stort.

Leif Olsson

Vd

Slättens Vind AB