Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

  • Produktionen andra kvartalet uppgick till 9,94GWh (10,75GWh)
  • Nettoomsättningen uppgick till 2,92 mkr (2,51 mkr)
  • Rörelseresultat -0,03 mkr (2,1 mkr)*
  • Rörelseresultat efter finansiella poster -0,41 mkr (1,59 mkr)*

* I föregående års periodresultat ingår ersättning för ej utförda       garantiåtagande från Kenersys med 2,5 mkr.

Delårsrapport Q3