Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

  • Produktionen för första kvartalet uppgick till 14,68 GWh
  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 mkr
  • Rörelseresultat 1,4 mkr
  • Rörelseresultat efter finansiella poster 0,99 mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma för verksamhetsåret 2015-08-06  2016-12-31 hölls den 25 april 2017 i Vara. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Stämman beslutande att välja Berndt Bolms, Carl Ek, Johannes Gustafsson, Magnus Karlsson, Karin Nodin, Kim Jonsson, Pär Lindblom till ordinarie ledamöter samt Andreas Olsson till suppleant.

Delårsbokslut 2017 Q1