Delårsbokslut 2016-06-30
Balansräkning Ing balans Periodens Utg balans
Not 2015-08-06 förändring 2016-06-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 1 0 144 806 609 144 806 609
Finansiella anläggningstillgångar 0 1 110 294 1 110 294
S:a Anläggningstillgångar 0 145 916 903 145 916 903
Omsättningstillgångar
Fordringar 0 1 038 468 1 038 468
Kassa och bank 0 5 920 587 5 920 587
S:a Omsättningstillgångar 0 6 959 055 6 959 055
S:A TILLGÅNGAR 0 152 875 958 152 875 958
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 0 -63 233 997 -63 233 997
Långfristiga skulder 0 -87 855 156 -87 855 156
Kortfristiga skulder 0 -1 202 828 -1 202 828
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0 -152 291 981 -152 291 981
BERÄKNAT RESULTAT 0 583 977 583 977
Resultaträkning 2015-08-06
Not 2016-06-30
Nettoomsättning 9 998 982
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -2 665 441
Personalkostnader -83 508
Avskrivningar 1 -5 326 568
Rörelseresultat 1 923 465
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 306
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 339 794
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 583 977
Beräknat resultat 583 977
Not 1 avskrivningsprincip År
Vindkraftverk, från respektive verks driftsättning 25
Anm: Dessa rapporter har ej granskats av bolagets revisor.