Dina personuppgifter är viktiga för oss

INTEGRITETSPOLICY – SLÄTTENS VIND AB org. nr. 559022-2583

Vi på Slättens Vind AB värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (personuppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som trädde i kraft den 25 maj 2018. Det är en ny EU-förordning som börjat gälla i alla medlemsstater och som kallas för GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, som tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Vilka uppgifter behandlas?
För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt GDPR måste vi hantera personuppgifter om dig som är eller vill bli aktieägare. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m.m. Dessa lagras hos oss på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer, exempelvis Euroclear, som medverkar med oss för att du slutligen ska kunna nyttja de tjänster som du har på Slättens Vind AB.

För att kunna ta emot, registrera och sedan behandla personuppgifter, måste det föreligga en rättslig grund för behandlingen. Den kan antingen bestå av att det finns reglerat i författning vilka uppgifter som måste behandlas, eller vara baserat på ett samtycke från den registrerade. Enkelt uttryckt kan vi sammanfatta det till att de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet måste registreras och behandlas och därför måste du ge oss ditt samtycke till denna hantering.

Var kommer uppgifterna från?
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du köper aktier och därmed finns med i vår aktiebok som förvaltas av Euroclear. Du kan även vara markägare eller vara delägare i ett av våra driftbolad som vi administrerar. Det förekommer också att uppgifterna kommer från andra källor som banker och Skatteverket.

Vilket ändamål har Slättens Vind AB med personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Slättens Vind AB för bland annat följande ändamål:

  • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
  • Hantera och administrera värdepapper
  • Använda för att kontakta dig
  • För statistik och analysarbete

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om det skulle visa sig att dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Om uppgifterna är inaktuella, till exempel då du avyttrar dina aktier, kan du begära att få dem raderade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas.

En sådan begäran från den registrerade ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn och personnummer, samt vara egenhändigt undertecknad.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning skickas till:
Slättens Vind AB
Box 9
534 21 Vara

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor?
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter gör du det enklast genom att ringa 0512-334 30 eller e-posta till info@slattensvind.se.