Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Produktionen för första kvartalet uppgick till 12,01 GWh baserat på tillgängliga uppgifter
  • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 mkr
  • Rörelseresultat 1,3 mkr
  • Rörelseresultat efter finansiella poster 0,95 mkr
  • Henrik Sjöberg har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som VD för Slättens Vind AB vid årsskiftet

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Årsstämma för verksamhetsåret 2017-01-01  2017-12-31 hölls den 24 april 2017 i Vara. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska bestå av 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Stämman beslutande att välja Andreas Olsson, Anna Skaffman, Carl Ek, Johanna Forslund Kullander, Johannes Gustafsson, Magnus Karlsson, Kim Jonsson, Pär Lindblom till ordinarie ledamöter samt Carl-Herman Hallqvist till suppleant.

Delårsrapport Q1 2018