Delårsbokslut 2016-09-30
Ing balans Periodens Utg balans
Balansräkning Not 2015-08-06 förändring 2016-09-30
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 1 0 142 809 147 142 809 147
Finansiella anläggningstillgångar 0 1 110 294 1 110 294
S:a Anläggningstillgångar 0 143 919 441 143 919 441
Omsättningstillgångar
Fordringar 0 1 333 588 1 333 588
Kassa och bank 0 9 095 171 9 095 171
S:a Omsättningstillgångar 0 10 428 759 10 428 759
S:A TILLGÅNGAR 0 154 348 200 154 348 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 0 -63 233 997 -63 233 997
Långfristiga skulder 0 -87 455 156 -87 455 156
Kortfristiga skulder 0 -1 484 969 -1 484 969
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 0 -152 174 122 -152 174 122
         
BERÄKNAT RESULTAT 0 2 174 078 2 174 078
Resultatrapport 2015-08-06
Not 2016-09-30
Nettoomsättning 12 512 024
Övriga rörelseintäkter 2 535 246
S:a Rörelseintäkter mm 15 047 270
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 602 980
Personalkostnader -117 031
Avskrivningar 1 -7 324 030
Rörelseresultat efter avskrivningar 4 003 229
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 374
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 829 525
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 174 078
Beräknat resultat 2 174 078
Not 1 avskrivningsprincip År
Vindkraftverk, från respektive verks driftsättning 25
Anm. Dessa rapporter har ej granskats av bolagets revisor.